Image Alt

Inschrijfformulier Tang Soo Do

Inschrijfformulier Tang Soo Do

Persoonlijke Gegevens


Contactpersoon bij Noodgevallen


Aantal Lessen


Medische Bijzonderheden


 • Veiligheid tijdens de training is een belangrijk onderwerp. Daarom weten wij graag of u- indien u zelf deelneemt – of uw kind bepaalde gezondheidsproblemen heeft. Het kan namelijk zijn dat onze trainers er tijdens de les mee geconfronteerd worden. Denk bijvoorbeeld aan Bronchitis, Astma, of specifieke bewegingsbeperkingen.
 • Belangrijk is dat onze trainers weten hoe zij moeten handelen indien zich tijdens de training een probleem voordoet als gevolg van de aandoening van u of uw kind. Ook blessures of tijdelijke gezondheidsklachten dient u voorgaande aan de training aan de instructeur te melden. Het gaat tenslotte om het welzijn van u (als leerling) of dat van uw kind.
 • Indien er bijzonderheden te vermelden zijn vragen wij u dit hieronder in te vullen.
Deze informatie behandelen wij vertrouwelijk en wordt uitsluitend alleen aan onze trainers ter beschikking gesteld!

Social Media & Reclame


Voorwaarden en Algemene Bepalingen


Voorwaarden

De cursist(e) of indien minderjarig ouder/voogd komen voor wat betreft het volgen van lessen in Tang Soo Do het volgende met elkaar overeen:

 • Het lesgeld dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, vallende voor de eerste maal op de datum van aanvang van de overeengekomen trainingsperiode en vervolgens op iedere eerste lesdag van de maand.
 • De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 1 kalenderjaar en wordt, na het verstrijken van die termijn, met eenzelfde termijn steeds weer verlengd, tenzij een der partijen aan de andere partij bij aangetekend schrijven te kennen geeft de overeenkomst niet meer te willen verlengen en mits daarbij een opzegtermijn van tenminste 1 maand in acht wordt genomen.
 • Lesgelden kunnen tussentijds worden verlaagd of verhoogd op grond van economische ontwikkelingen, levensstandaard, BTW etc. Alle cursisten ontvangen ten aanzien van cursusgeldwijzigingen tijdig bericht.
 • Afwezigheid van de cursist(e) tijdens de lesuren, door welke oorzaak dan ook, ontheft ondergetekende niet van de verplichting tot betaling van het verschuldigde lesgeld en schept voor ondergetekende niet het recht op enige vermindering van het lesgeld noch op enige tegenvoordering hoe ook genaamd en te welke titel ook, zelfs niet in geval van ziekte van de cursist(e). Tenzij de sportschool hem/haar van die verplichting tijdelijk heeft ontheven hetgeen dan echter zal moeten blijken uit een schriftelijke verklaring afgegeven door de sportschool.
 • De ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij het sportonderricht zal ontvangen uitsluitend voor eigen risico en dat schade ten gevolge van enig letsel of ongeval van welke aard en door welke oorzaak ook of tijdens de lessen door welke oorzaak ook opgelopen aan de ondergetekende of een of meer derden – al dan niet medecursist(en)- volledig door hem/haar zal worden gedragen.
  De ondergetekende verklaart hierbij reeds nu voor als dan te doen van alle rechten en aanspraken tot het instellen en van enige actie tegen de sportschool of aan de sportschool verbonden leraren wegens vergoeding van kosten, schaden en interesse of anderszins als geval van enig ongeval of letsel ten gevolge van sportbeoefening of tijdens de lessen door welke oorzaak ook ontstaan en aan wie ook opgekomen, en of wegens het in ongerede raken van de in de sportlokalen gebruikte en/of achtergelaten sportkleding en voorwerpen en voorts de sportschool en dezelfde leraren te zullen vrijwaren voor rechtsvorderingen en aanspraken van derden – en al dan niet medecursist(en) – uit hoofde als vorenbedoeld.
 • De cursist(e) is gehouden tot stipte betaling van de aan de sportschool toekomende gelden. Bij niet tijdig betaling van die gelden wordt de vorderingen handen gesteld van een incassobureau, dat voor inning zal zorgen. De kosten aan deze incasso verbonden komen voor rekening van de cursist(e), (waaronder wordt verstaan degene, die de overeenkomst sluit.)
 • Voor zover dit formulier, behoudens door de sportschool, door meerdere personen in welke kwaliteit ook is ondertekend, zal ieder van hen jegens de sportschool hoofdelijk voor het geheel zijn verbonden.
 • De ondergetekende verklaart een afschrift van dit formulier, de overeenkomst, en de algemene bepalingen+- te hebben ontvangen en alvorens dit te hebben ondertekend, van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen.

Algemene Bepalingen                                                                                                                                                                            

 • De cursisten hebben zich te houden aan de algemene bepalingen van de sportschool.
 • De cursisten dienen op de hoogte te zijn van zijn/haar lichamelijke gezondheid en niet deel te nemen aan de training indien er sprake is van een ernstige aandoening/ziekte waarbij sporten een onaanvaardbaar risico vormt.
 • De sportschool of haar trainers en cursisten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor blessures en andere kwetsuren die opgelopen zijn tijdens de training. Alle trainingen geschieden op eigen risico.
 • Men dient zich te gedragen naar, en te houden aan de etiquette, vormen en regels van de betreffende sport.
 • Men dient alle instructies van de leraar stipt en aldus naar beste vermogen op te volgen.
 • Men dient op tijd op de lesuren aanwezig te zijn.
 • Het is verboden in de kleedkamers en de trainingsruimte te roken. De training onderbreken of de dojang verlaten zonder hiervoor toestemming te hebben verkregen is niet toegestaan. Het bedrijven van handel op de sportschool is verboden indien hiervoor geen toestemming is verleend door de leiding.
 • Tijdens de training worden geen sieraden gedragen, zoals bijv. Ringen, halskettingen armbanden en piercings.
 • Men dient schoon op de trainingen te verschijnen en eventuele verwondingen te zijn verzorgd en verbonden.
 • Nagels dienen kort geknipt en verzorgd te zijn.
 • De sportschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoekraken / vernielen van persoonlijke eigendommen.
 • Cursisten die misbruik maken van het geleerde, zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van de sportschool in opspraak brengen kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot de sportschool worden ontzegd en verliezen hun rechten, doch behouden hun lopende financiele verplichtingen.